Bảng ký hiệu các loại đất hiện nay

Theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn liên quan, hiện tại, Việt Nam đang có 3 nhóm đất chính là: đất nông nghiệp; đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Trong mỗi nhóm đất này lại có những loại đất khác nhau. Trên bản đồ, loại […]

Theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn liên quan, hiện tại, Việt Nam đang có 3 nhóm đất chính là: đất nông nghiệp; đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Trong mỗi nhóm đất này lại có những loại đất khác nhau. Trên bản đồ, loại đất được thể hiện bằng kí hiệu chữ theo quy phạm. Cụ thể, ký hiệu đất thể hiện trên bản đồ địa chính được ban hành kèm theo Thông tư 25/2015/TT-BTNMT). Bạn có thể tìm hiểu những ký hiệu đó ở bảng sau: